งาน Nano Thailand 2010

  งาน Nano Thailand 2010

 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการ ประยุกต์ใช้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะมีบทบาทและความสำคัญต่อสังคม โลกมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชกรรม อาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น การจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ จัดให้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี มีหัวข้อสัมมนาหลัก 9 เรื่อง และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านนาโน เทคโนโลยีและผลงานวิชาการกว่า 280 เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน